medborgarförslag

Två av våra medborgarförslag har nu varit med i tidningen läs om dem här:
Skolmaten
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article641136/Skollunchen-gjorde-Cecilia-magsjuk.html
Fler konstgräsplaner
http://trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article641508/Ungdomsrad-kraver-fler-planer-med-konstgras.html

Kom igen nu

Bättre uppslutning på mötena. Givetvis är även de som inte sitter med i ungdomsrådet välkommen till mötena.

23 Mars

Närvarande                                               Ej närvarande

Cecilia Lundh                                             Erik Mårtensson

Andreé Gentile Persson                              Emmy Karlsson

Gustaf Johannesson                                    Henrik Johansson

Maja Johansson                                          Lars-Philip Larsson

Simon Meglic´                                             Diana Krstevska

Rasmus Sjögren                                          Freja Mollberg

Lina Olsson                                                Morgan Rohlwin

Belinda Andersson                                      Martin Johansson

Ida Petersson                                             Ibrahim Achkar

Freddie Jönsson                                          Biljana Colevska

Rebeka Simic´

Oskar Grip

Maja Jonsson

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Veronica Andersson                                                         Jonas Gustavsson

Tina Järvenpää

 

Närvarande ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna…

§         Inget pariserhjul i Trelleborg. En av medlemmarna i Ungdomsrådet hade lämnat in ett medborgarförslag om att ha ett pariserhjul (Happy wheel) i Trelleborg. Veronica informerade om att kommunstyrelsen sagt nej till detta förslag. Kommunen har inte möjlighet att sköta ett pariserhjul.

§         Det andra medborgarförslaget, som handlar om kvalitén på skolmaten och matbrickor, har ännu ej tagits upp. Vi väntar med spänning! J

§         Karin visade att kommunens hemsida (www.trelleborg,se) har uppdaterats då det gäller Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Numera finns länkar till er blogg och er Facebook-sida. Karin ska rätta till några detaljer på hemsidan då det gäller er representanter i Ungdomsrådet.

§         Staffan och Karin visade några detaljplaner på trelleborg.se. Det var detaljplaner för del av innerstaden, Lilla Beddinge och Ståstorp.

§         Tina Järvenpää informerade om en mycket intressant föreläsningsdag om miljö och klimat som ägde rum för ett tag sedan här i Trelleborg. Bland annat om en planerad biogasanläggning i Jordberga (gamla sockerbruket). Tina tipsade om att någon från miljö/klimatsidan skulle kunna bjudas in till Ungdomsrådet.

§         Karin informerade om inbjudna gäster till vårens möten. De inbjudna är:

Ø  6/4: Stefan Ferm kommer till Ungdomsrådets möte och pratar om översiktsplan 2010. Inför detta möte är ett tips att ni funderar och gärna skriver ner frågor som ni har om t.ex. ungdomsgårdar eller annat som intresserar er. Den som vill kan tycka till om översiktsplanen. Sista dag att ha skickat in synpunkter till kommunen är den 9 april.

Ø  27/4: Ulrika Arnell som är ny kostchef i Trelleborgs kommun kommer och vill väldigt gärna ha era synpunkter och/eller funderingar angående skolmaten. Ett ypperligt tillfälle för er att tycka till!

Ø  27/4: Peter Bernehov som är chef för ungdomsenheten kommer också denna dag och berättar om vad ungdomsenheten gör, t.ex. vad som händer på ungdomsgårdarna. Mycket bra tillfälle för er att ställa frågor och diskutera kommunens utbud av ungdomsgårdar.

25/5: Ej klart ännu. Karin ska försöka bjuda in någon som kan informera om miljö/klimatarbetet i Trelleborg.

§         Planering av olika utskott i Ungdomsrådet. Det har sedan tidigare diskuterats en del i Ungdomsrådet att ha utskott; det vill säga att representanterna i rådet kan ”gruppera” sig lite utifrån olika ämnen/intresseområden.

§         På dagens möte bestämdes att följande utskott ska finnas. Utifrån respektive ämne har följande anmält sitt intresse. Tips: Ni som inte var med på detta möte; fundera gärna vilket/vilka ämnen som ni skulle vilja jobba med.

Ø  Miljö: Freddie och Andreé

Ø  Kultur/nöje: Gustaf, Cicci, Maja Johansson, Belinda och Ida

Ø  Barn/omsorg/skola: Lina, Maja Johansson, och Belinda

Ø  Räddningstjänst/säkerhet: Gustaf och Simon

Ø  Marknadsföring: Cicci och Rasmus

Ø  Centrum: Belinda och Ida

Ø  Smyge: ännu ej någon representant.

 

§         På Fågelbäckskolan har Lina och Rasmus varit runt och pratat med alla klasser på Fågelbäckskolan för att samla in önskemål och synpunkter. Det finns hade ganska många:

Ø      Fler lampor vid Vannhög, golfbanan, förskolan vid Hallasvängen och Flaningen.

Ø      Cykelbana till Skansarna, Skegrie och kustvägen till Höllviken. Fast cykelbana till Skegrie byggs just nu.

Ø      Ställen att vara på. Det saknas t.ex. en ungdomsgård i Fågelbäcksområdet. Andra önskemål som nämndes var kvällsöppna caféer.

Ø      Övervakningskamera vid Entré (Hedvägen). Många tycker att det är ett något skumt område. Denna fråga kan ju säkerhetsutskottet ta sig an.

 

§         Mötet avslutades med att ett medborgarförslag skrevs om konstgräsplaner för alla fotbollsklubbar i Trelleborgs kommun. Detta medborgarförslag har Karin lämnat in till kansliet på kommunstyrelsen. Fortsättning följer…J

I övrigt kom man överens om att lämna in medborgarförslag om ungdomsgård i Fågelbäcksområdet, bättre belysning på en del ställen och cykelbanor.


2 Mars

Närvaro och minnesanteckningar från mötet den 2 mars, kl. 16-18 på Rådhuset

Närvarande Ungdomsrådet:                       Ej närvarande Ungdomsrådet:
Cecilia Lundh                                             Maja Johansson

Andreé Gentile Persson                              Belinda Andersson

Henrik Johansson                                       Emmy Karlsson

Diana Krstevska                                         Ida Petersson

Gustaf Johannesson                                    Lars-Philip Larsson

Biljana Colevska                                         Freja Mollberg

Simon Meglic´                                             Maja Jonsson

Rebeka Simic´                                            Morgan Rohlwin

Oskar Grip                                                 Martin Johansson

Erik Mårtensson                                         Ibrahim Achkar

Rasmus Sjögren

Lina Olsson

Freddie Jönsson

 

Närvarande Barn- och ungdomsberedningen:       Ej närvarande:

Staffan Cederö                                                                 Conny Ahlgren

Jonas Gustavsson

Veronica Andersson

Tina Järvenpää

 

Närvarande ungdomshandläggare (ansvarig tjänsteman):

Karin Jeppsson
Lizian Kyréus

Minnesanteckningar:

§         Staffan inledde mötet och hälsade alla välkomna. Staffan berättade också att Lizian Kyréus nu har slutat sitt uppdrag som sekreterare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen.

§         Staffan presenterade därefter mig, Karin Jeppsson, som har tagit över Lizians arbete som sekreterare. Jag tillhör kommunens folkhälsoenhet och har hittills ”bara” arbetat med alkohol- och drogförebyggande arbete. Men förutom det arbetet är jag också numera handläggare i Ungdomsrådet/Barn- och ungdomsberedningen och samordnare för Trelleborgs kommuns övriga arbete med barnkonventionen. Jag ser verkligen fram emot mina nytillkomna arbetsuppgifter! J

§         Vårens mötestider med Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen fastställdes under detta möte. Samtliga möten påghår mellan kl.1 6-18 dessa datum:

Ø  tisdagen den 23 mars

Ø  tisdagen den 6 april

Ø  tisdagen den 27 april

Ø  tisdagen den 25 maj

Kallelse kommer att skickas ut inför varje möte, men notera gärna dessa datum redan nu.

§         Cecilia Lundh visade upp Ungdomsrådets blogg. Denna blogg hittar ni på http://trelleborgsungdomsrad.blogg.se/  Här har Ungdomsrådet bl.a. lagt ut protokoll från förra terminens möten samt lagt ut en del frågor. Men ingen har än så länge kommenterat. Dock är det väldigt enkelt att skapa kommentarer. Det framkom önskemål om att kunna länka till bloggen från Trelleborgs kommuns. Karin Jeppsson fixar det.

§         Cecilia redogjorde även för vad som diskuterades på Ungdomsrådets styrelsemöte den 26 januari. Styrelsen besående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare träffades den 26 januari.

Ø      Det som då diskuterades var möjligheten att införa brevlådor (idélådor) på alla skolor. Staffan uppmanade Ungdomsrådet att framföra detta önskemål direkt till rektorerna.

Ø      Styrelsen har även beslutat att de vill att möten i Ungdomsrådet hålls två gånger i månaden. En tanke är då att den första timmen av mötet kan vikas för särskilt inbjudna (t.ex. tjänstemän i kommunen) och att den andra timmen kan avsättas för egna diskussioner. Staffan informerade om att detta är fullt möjligt och på dessa möten deltar numera såväl Ungdomsrådet som Barn- och ungdomsberedningen. Det innebär alltså att Barn- och ungdomsberedningens egna möten upphör.

Ø      Önskemål om att återuppta utskotten i Ungdomsrådet lyftes också. Detta diskuterades en del. Staffan föreslog att ett annat sätt att formera sig är utifrån olika intresseområden (t.ex. något som rör Översiktsplanen 2010). Styrelsen kan alltså bjuda in övriga i rådet till sina egna möten. Tina menade att man visst kan ha arbetsutskott, men att det samtidigt kan vara svårt att samla alla i Ungdomsrådet till fler möten än de två ordinarie mötena per månad (se ovan).

Ø      Styrelsen bestämde också att försöka få TA (Trelleborgs Allehanda) att komma till Ungdomsrådets och Barn- och ungdomsberedningens möten. TA var ej närvarande den 2 mars.

Ø      Ungdomsrådet vill marknadsföra sig i större utsträckning och gå ut i skolorna och informera om vad Ungdomsrådet gör.

 

§         I övrigt diskuterades en del angående former för möten i Ungdomsrådet. Gustaf föreslog att ”föregående möte” skulle kunna vara en stående punkt på varje möte. På så vis blir det en naturlig uppföljning och man undviker att börja om från början igen då det gäller vissa frågor/’ämnen.

 

§         Lizian Kyréus påminde om att medborgarförslagen som Ungdomsrådet har lagt fram angående pariserhjul, matbrickor och kvalité på skolmaten nu är under beredning. Lizian uppmuntrade ungdomarna att närvara på kommunfullmäktiges sammanträde när dessa förslag ska behandlas där.

 

§         Staffan presenterade delar av Trelleborgs kommuns förslag till Översiktsplan 2010 (ÖP 2010) och uppmanade Ungdomsrådet att gå in och titta på planen som ligger på www.trelleborg.se under ”Aktuellt”. Senast den 9 april ska eventuella skriftliga synpunkter på planen vara inlämnade Kanske titta särskilt noga på Ringvägen, hamnen och bygge av ny ungdomsgård på väster (Stavstensvägen)? Staffan föreslog även att Stefan Ferm, från kommunledningskontoret, skulle kunna bjudas in till något av Ungdomsrådets möten.

 

§         Ett annat förslag på inbjuden gäst till kommande möte är Ulrika Arnell Trelleborgs kommuns nye kostchef. Ulrika är i full gång med att fixa med den nya kostorganisationen som bl.a. ansvarar för skolmaten.

 

§         En uppdatering av Trelleborgs kommuns hemsida behövs då det gäller informationen om Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det framkom också önskemål om att kunna länka till FC, Ungdomsrådets blogg och Ungdomsrådets Facebook-sida.  Detta ska Karin Jeppsson ordna med så snart som möjligt.

 

§         Under mötet avtackades även Lizian Kyréus. Lizian tackades varmt av Staffan och övriga närvarande för sin fina insats i Ungdomsrådet och Barn- och ungdomsberedningen. Det bjöds dagen till ära på extra god fika med semlor, kaffe/the och som vanligt även frukt och vatten.

 

§         I slutet av mötet blev det fotografering av alla närvarande i Ungdomsrådet. Bilden ska höra till bloggen.

 

Som det uppfattades under mötet:

Karin Jeppsson


Trelleborgs ungdomsråd

Detta är en del av Trelleborgs Ungdomsråd.

2 Mars

Den 2 mars har ungdomsrådet sitt första möte för terminen. vad vill du skall tas upp på vårens möten? Vad vill du skall hända?

RSS 2.0